WHERE TO BUY

ASBIS MEDITERRANEAN supplies a wide range of IT products to our customers all over Cyprus,Greece, Malta and Israel. To find your nearest retail store please visit ASBIS Resellers section

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van ASBIS EUROPE B.V.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossier nr. [33261995]

1. Definities

1.1 “Asbis” betekent Asbis Europe B.V. statutair gevestigd te Diemen en kantoorhoudende te Luchthaven Schiphol, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossier nr. 33261995.

1.2 “Producten” betekent de zaken die door Asbis worden geleverd.

1.3 “Diensten” betekent de diensten die door Asbis worden geleverd.

1.4 “Afnemer” betekent de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Asbis Producten en/of Diensten worden aangeboden of met wie Asbis een overeenkomst tot levering heeft gesloten.

1.5 “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen Asbis en Afnemer tot levering van Producten en/of Diensten.

1.6 “Belastingen” betekent alle verplichte bijdragen en heffingen van overheidswege waaronder in ieder geval is begrepen BTW, gebruiks- en verbruiksbelasting, overige vergelijkbare belastingen en invoerrechten.

1.7 “Aflevering” betekent het uit handen geven aan Afnemer c.q. vervoerder.

2. Toepasselijkheid

2.1 Alle door Asbis gedane aanbiedingen voor levering van Producten en/of Diensten, alle Overeenkomsten tot levering van Producten en/of Diensten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen hiervan zullen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te worden overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Op het moment van totstandkoming van een Overeenkomst wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door Afnemer verstrekte nadere orders, zowel mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enig andere wijze verstrekt aan Asbis zodat een schriftelijke bevestiging door de leverancier niet (alsnog) noodzakelijk is.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Asbis zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een aanbieding geldt als een tot Afnemer gerichte uitnodiging tot het plaatsen van een order. Asbis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen van Producten en/of Diensten te wijzigen.

3.2 Behoudens het hiernavolgende komt een Overeenkomst tot stand indien Asbis een order schriftelijk heeft aanvaard c.q. indien Afnemer een pro-forma factuur heeft ondertekend en aan Asbis heeft geretourneerd c.q. Asbis tot uitvoering van de order is overgegaan en Afnemer een levering heeft aanvaard.

3.3 Asbis is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van de Producten en/of Diensten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.4 Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer - uitsluitend ter beoordeling van Asbis - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

4. Prijzen / Betalingen

4.1 De prijzen van Producten en/of Diensten zijn vermeld op de facturen van Asbis. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen van Asbis:
- vermeld in Euro´s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen doorberekend;
- exclusief Belastingen. Belastingen komen te allen tijde voor rekening van Afnemer.

4.2 Tenzij anders is aangegeven op de factuur, dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Asbis aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige niet op de factuur vermelde korting. De datum van creditering van de bankrekening van Asbis geldt als datum van betaling. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening noch tot opschorting.

4.3 Afnemer draagt alle lasten en kosten om de effectieve betaling van de prijs van geleverde Producten en/of Diensten mogelijk te maken.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – vanaf de vervaldag rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1.5% per (gedeelte van een) maand, ook in geval van tussen partijen overeengekomen betaling in termijnen.

4.5 Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente overeenkomstig artikel 4.4, dient Afnemer aan Asbis alle kosten en schade te vergoeden die door Asbis zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door Afnemer waaronder alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Asbis tegen de Afnemer moet nemen bij het niet nakomen door Afnemer van zijn betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van € 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet.

4.6 Indien Afnemer in verzuim is en/of Asbis goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen (onder meer in geval van faillissement of surséance van betaling van Afnemer, beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van Afnemer, verkoop of liquidatie van de onderneming van Afnemer), dan zal Asbis, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle aan Asbis verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
- vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
- de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
- overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere Overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
- haar verplichtingen uit alle andere Overeenkomsten met Afnemer op te schorten;
- Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Afnemer bij Afnemer of bij derden weg te halen of te doen halen;
- de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst zal de schade geleden door Asbis als gevolg van de opschorting of ontbinding, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Leveringen en retourneringen

5.1 Levering aan Afnemer geschiedt Carriage and Insurance Paid To (CIP), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Het risico voor Producten gaat in alle gevallen over op Afnemer op het moment van aflevering.

5.2 Afnemer is gehouden Producten in ontvangst te nemen, zodra hem deze door Asbis ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, Afnemer niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen, dan is Afnemer verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.

5.3 Asbis is gerechtigd om Producten en/of Diensten te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Afnemer is verplicht om op deelleveringen te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

5.4 Door Asbis opgegeven leveringstermijnen voor Producten c.q. termijnen waarbinnen overeengekomen Diensten moeten zijn verricht, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar deze termijnen zijn slechts indicatief en dus geen voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen is Asbis niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

5.5 Afnemer is verplicht geleverde Producten en/of Diensten onverwijld na aflevering te onderzoeken op afwijkingen van de Overeenkomst. Indien Producten en/of Diensten kwalitatief en/of de kwantitatief niet voldoen en/of beschadigd zijn, dan dient Afnemer Asbis hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na datum levering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Afwijkingen in verpakking c.q. gewicht en/of afmeting van Producten dienen overeenkomstig de eerste zin van dit artikel aan Asbis te worden gemeld.

5.6 Afnemer is verplicht aantekening te (laten) maken in verschepingsdocumenten van de constatering van afwijkingen van de Overeenkomst als beschreven in 5.5 alsmede in geval van retournering van Producten, Asbis daarvan onmiddellijk zowel mondeling als schriftelijk in kennis te stellen. Kennisgeving dient gedetailleerd en gemotiveerd te zijn.

5.7 Bij gebreke van een gedetailleerde en gemotiveerde opgave als beschreven onder 5.6 binnen de onder 5.5 beschreven termijn, worden Producten en/of Diensten geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd vanaf de datum van vervoer c.q. verscheping.

6. Eigendomsovergang/eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Asbis geleverde of te leveren Producten krachtens Overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten, blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst jegens Asbis verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Asbis.

6.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Asbis te bewaren. In geval van beslaglegging op Producten die eigendom zijn van Asbis is Afnemer gehouden Asbis onverwijld in kennis te stellen van de beslaglegging en de beslaglegger er onverwijld op te wijzen dat afnemer de goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

6.3 Het is Afnemer verboden enige van Asbis betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan Asbis van alle openstaande facturen. Zolang de eigendom van Producten niet op Afnemer is overgegaan, mag Afnemer Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen. Afnemer is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van Asbis zekerheid in de door Asbis gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen.

6.4 Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Asbis tekortschiet of Asbis goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is Asbis te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken. Asbis is, teneinde over Producten te beschikken, te allen tijde gerechtigd de ruimte waarin Producten zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden, te betreden. De kosten van revindicatie komen voor rekening van Afnemer.

6.5 Bij gebreke van teruglevering van Producten door Afnemer is Afnemer aan Asbis een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag verschuldigd.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Asbis geeft geen garanties ten aanzien van Producten en/of Diensten. Als garantie geldt uitsluitend de eventuele fabrieksgarantie voor betrokken Producten als aangegeven op de productverpakking, bijsluiters of RMA Policy van de fabrikant. Asbis zal ten aanzien van Producten aan Afnemer nimmer een verdergaande garantie geven.

7.2 Afnemer vrijwaart Asbis tegen alle aanspraken van derden als gevolg van de door Afnemer gegeven garantie en/of door afnemer aan derden verschafte informatie omtrent Producten die afwijkt van eventuele door toeleveranciers van Asbis gegeven garantie en/of door Asbis verschafte informatie over Producten.

7.3 Asbis is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld door Asbis. Voorts is Asbis behoudens opzet of grove schuld evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door Asbis in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

8.1 Afnemer zal geen inbreuk te maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op Producten. Afnemer vrijwaart Asbis ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Asbis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat Asbis gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Indien Asbis bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Asbis gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9.3 Onder “overmacht” wordt hier verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Asbis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze.

10.1 Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden, Overeenkomsten of een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

11. Overige bepaling

11.1 Asbis heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Afnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

11.2 Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk bij de “oude” ligt.

11.3 Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden overeengekomen tussen partijen, dan is de tekst en betekenis van de Nederlandse algemene voorwaarden desalniettemin beslissend.